لیست نمایندگان

ردیف مشخصات نماینده آدرس نمایندگی شماره تماس
1آقای کاویار مدیر کل شمال غرب نگزیو 09124525168
2خانم میرزاییشعبه محمد شهر کرج 09128755796
3آقای افضلیشعبه طالقانی و هشتگرد کرج09380367128
4آقای حمزه وند دفتر مرکزی ارومیه 09141484597
5آقای یزدانیشعبه رسالت ارومیه09368995460
6آقای محمدیشعبه خیابان حسنی ارومیه09149392700
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30